Varberg

 

Svenska kyrkans arbete utgår från församlingarna

Borgerligt alternativ har rötter i borgerliga värderingar. I allt arbete utgår vi från vår värdegrund. Vi sätter församlingarna och pastoraten främst och vill motverka alla tendenser att koncentrera makt till nationell nivå. Vi strävar efter en god hushållning med kyrkans resurser.


Borgerligt alternativ verkar för:

• Att gudstjänstlivet utvecklas genom att kärleksbudskapet och omtanken om varandra ständigt är närvarande.

• Att fler barn döps och att fler unga konfirmeras.

• Att prästers och diakoners kompetens och kunskap om själavård får ta den plats som samhället efterfrågar.

• Att diakoniverksamheten får växa och utvecklas.

• Att sjukhuskyrkans präst och diakon på Varbergs sjukhus tillsammans med sjukvårdspersonalen kan ge stöd till patienter och anhöriga.

• Att den rika musikaliska verksamheten, inklusive alla körerna, skall vara en viktig del av församlingens arbete.

• Att församlingen arbetar för en modern administration.

• Att församlingens alla frivilliga skall känna sig delaktiga och få vara med i gudstjänstlivet, få löpande utbildning och uppmuntras, så att fler vill komma med i gemenskapen.

• Att församlingen aktivt arbetar hållbart och värnar vår miljö och jordens ändliga resurser.

• Att församlingen i samarbete med Varbergs kommun bevakar och säkrar att framtida begravningsmark finns.

• Att det ekumeniska arbetet utvecklas i Varberg parallellt med en tydlighet att den kristna tron är basen för vår svenska kultur och tradition.

• Att församlingen förblir en viktig aktör i lokalsamhället, för alla invånare och för människor i nöd oberoende av nationalitet och för våra studenter.

• Att församlingen följer utvecklingen av sociala medier så att fler kan tillgodogöra sig meddelanden och budskap.


Kontaktuppgifter:

Varberg Kåge Johansson Oskarsdalsgatan 3, 432 45 Varberg kage@oskarsdal.se 073 – 684 40 19